Počnite planirati

Životno osiguranje u regionu


SEKTOR osiguranja u Srbiji u poređenju sa Hrvatskom i Slovenijom zaostajanje, posebno u pogledu dva parametra: VISINA premije i UČEŠĆE životnog osiguranja.

Indikator razvijenosti tržišta osiguranja je udeo ŽIVOTNOG osiguranja u ukupnoj premiji. Najrazvijenije tržište i NAJVEĆI udeo ŽIVOTNOG osiguranja imaju Slovenija i Hrvatska.

Analiza tržišta ŽIVOTNOG osiguranja Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije, pokazuje da premija životnog osiguranja u ukupnoj premiji polako raste, ali je u odnosu na prosek EU još uvek niska.

UKUPNA premija ŽIVOTNOG osiguranja po stanovniku (€)

ukupna-premija-zivotnog-osiguranja-region-2013

 

Srbija ima izrazito nisku premiju ŽIVOTNOG osiguranja, oko 17 € po stanovniku godišnje. 

Poređenja radi, premija osiguranja u Hrvatskoj je preko 70 € po stanovniku, a Sloveniji, preko 240 € po stanovniku godišnje.

UDEO premije ŽIVOTNOG osiguranja (%)

udeo-premije-zivotnog-osiguranja-2013

 

 

UDEO premije ŽIVOTNOG osiguranja u ukupnom osiguranju u Srbiji iznosio je 21,96%, a u Hrvatskoj i u Sloveniji oko 28%

 

 

ANALIZA tržišta osiguranja u regionu

ŽIVOTNO osiguranje sa 1,1 milijarde € premije, učestvuje sa 25,74% u ukupnoj premiji REGIONA koja iznosi 4,2 milijarde €.

U REGIONU je moguće razdvojiti dve grupe zemalja. Prva je više razvijena i u njoj su Slovenija i Hrvatska, a u drugoj su ostale zemlje regiona. U prvoj grupi zemalja, zakonodavstvo i nadzor osiguranja su urađeni po načelima EU-a, postoji relativna razvijenost i liberalizacija tržišta, dok u pojedinim zemljama druge grupe, postoji neadekvatno zakonodavstvo i neefikasan nadzor nad osiguranjem.

PREDVIĐANJA u kratkom roku… Šta možemo očekivati na REGIONALNOM tržištu osiguranja?

Činjenica je da ceo REGION i dalje oseća posledice finansijske krize i da je potrebno još vremena da se privreda oporavi, a tržište osiguranja zabeleži značajniji rast.

Sa druge strane, REGION oseća posledice katastrofalnih poplava u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, a veliki materijalni izdaci za obnovu, donekle će usporiti rast premije ŽIVOTNOG osiguranja.