Počnite planirati

Dopunska osiguranja


DOPUNSKA osiguranje uz ŽIVOTNO osiguranje nemaju štedni karakter.

Prednost ŽIVOTNOG osiguranja ogleda se i u mogućnosti ugovaranja DOPUNSKIH osiguranja koje će upotpuniti Vaš osećaj sigurnosti.

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (NEZGODA)                                 Saznajte… 

dopunsko-osiguranje-od-nezgode-invaliditet

 

NESREĆNIM slučajem se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj (saobraćajna nezgoda, povreda na radu…) koji ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti (TEŽE BOLESTI)                                Saznajte… 

dopunsko-osiguranje-teze-bolesti-
Ukoliko se dijagnostikuje neka od BOLESTI pokrivena ovim osiguranjem, Osiguraniku se isplaćuje osigurana suma koja bi omogućila neophodno lečenje i pokriće potencijalno velikih troškova.


Život je jedan …  Zbog toga  ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi!
saveti-za-osiguranje