Počnite planirati

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)


DOPUNSKO osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (NEZGODE) nema štedni karakter.

dopunsko-osiguranje-od-nezgode

 

NESREĆNIM slučajem se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj (saobraćajna nezgoda, povreda na radu…) koji ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

 

 

Lica koja imaju ugovoreno osiguranje ŽIVOTA , mogu se DOPUNSKI osigurati i to za slučaj:
  •         trajnog (potpunog ili delimičnog) gubitka opšte radne sposobnosti (INVALIDITET)
  •          narušavanja zdravlja koje zahteva bolničko lečenje (BOLNIČKA NAKNADA)

dopunsko-osiguranje-od-nesrecnog-slucaja

Kada nastane NESREĆNI slučaj, Osiguravač isplaćuje:
  •      •   celu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta ukoliko je usled nesrećnog slučaja nastupio potpuni invaliditet osiguranika.
  •      •   odgovarajući procenat osigurane sume za slučaj invaliditeta, ako je usled nesrećnog slučaja nastupio delimičan invaliditet osiguranika
  •         bolničku naknadu za svaki dan proveden u bolnici, ukoliko posledice nesrećnog slučaja zahtevaju stacionarno lečenje.

Život je jedan …  Zbog toga  ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi!

saveti-za-osiguranje