logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Saveti za Životno osiguranje

Samo pažljivo odabrano i ugovoreno osiguranje je dobro osiguranje!

Odluka o životnom osiguranju jedna je od najznačajnijih finansijskih odluka u životu.

Pravi izbor programa životnog osiguranja, uslova, kao i osigurane sume je od ključne važnosti, jer finansijska sigurnost Vaše porodice i Vas samih zavisi od Vašeg izbora.

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze.

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između Osiguranika i Osiguravača. Agent osiguranja ili neki drugi predstavnik osiguranja, dužan je da Vam ih objasni. Uslovi i predugovorne informacije su sastavni deo ugovora i potpisivanjem polise (ponude) potvrđujete da ste ih razumeli i da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

Učestvujte u određivanju osigurane sume, tražeći pojašnjenje na koji način je ona bitna za Vašu polisu.

Osigurana suma važan je element ugovora o osiguranju. Osiguravač je uključen u određivanje osigurane sume, ali u velikoj meri, odluku o osiguranoj sumu donosi i određuje sam Osiguranik (ugovarač) jer od isnosa buduće premije osiguranja zavisi, između ostalog i osigurana suma. Sa druge strane, osigurana suma je merilo obaveze Osiguravača.

Proračunajte svoje mogućnosti i adekvatno se informišite.

Svaki pojedinac treba da vodi računa o svom kućnom budžetu i donosi samostalne odluke o ulaganjima u osiguranje, stvarajući na taj način zaštitu od budućih neisvesnih događaja.

Obezbeđenjem informacija i razumevanjem usluga osiguranja, razvijate svest i stičete veštine upravljanja rizicima.

Da biste bili u stanju da donesete adekvatnu odluku o o ulaganjima u životno osiguranje, u skladu sa svojim mogućnostima i rizicima kojima ste izloženi, neophodno je da raspolažete potpunim i razumljivim informacijama. Jedino na osnovu adekvatnih informacija možete izvršiti poređenje proizvoda životnog osiguranja sa kojima se susrećete.

Na tržištu osiguranja postoji izuzetno mnogo produkata osiguranja života, a donetu pravu odluku često je jako teško i zahteva dosta vremena. Mnogi ljudi imaju polovične informacije i često se bez adekvatne analize, odlučuju za prvo ponuđenu ponudu osiguranja.

Gde i kako zaključiti polisu osiguranja?

Sastanak sa agentom osiguranja. Dobro se pripremite.

Ugovor o osiguranju možete zaključiti neposredno s društvom za osiguranje ili preko zastupnika i posrednika koji moraju posedovati dozvolu za obavljanje delatnosti koju je izdala NBS. Morate se odlučiti na koji način i gde ćete sklopiti polisu, što ne smete uzeti previše olako.

Kada dođe vreme da razgovarate sa savetnikom osiguranja, potrebno je da obratite pažnju na sledeće:

Budite spremni da odgovorite na puno pitanja.

Da bi savetnik osiguranja mogao sagledati detaljnu ocenu Vaših potreba, mora znati dosta informacija o Vašim ciljevima i mogućnostima. Na osnovu toga, predložiće Vam optimalan program životnog osiguranja i odgovarajuću premiju, odnosno osiguranu sumu.

Aktivno učestvujte u kreiranju svoje polise životnog osiguranja.

Tražite da Vam prodavac osiguranja, objasni sve što Vas zanima u vezi sa ugovorom koji želite da potpišete.

Informišite se o svim pitanjima koja su od značaja za budući ugovor o Vašem životnom osiguranju:

 • koju vrstu životnog osiguranja treba sklopiti?
 • da li i koja dopunska osiguranja treba ugovoriti?
 • koji je postupak za ugovoranje osiguranja života?
 • na koji rok se životno osiguranje može ugovoriti?
 • šta se dešava ako ne plaćate premiju osiguranja, koje su mogućnosti?
 • u kojim slučajevima i koji slučajevi nisu obuhvaćeni osiguranjem?
 • u kojoj valuti se uplaćuje premija životnog osiguranja?
 • koji dokumenti čine ugovor o osiguranju života?
 • šta je tabela redukovanih i otkupnih vrednosti?
 • šta je to očekivana dobit i kada počinje da se pripisuje?
 • koji je postupak za otkup polise osiguranja života?
 • koje su promene moguće na polisi i kad ih je moguće izvršiti?

Budite otvoreni i iskreni.

Uzajamna saradnja prodavca osiguranja, sa jedne strane i potencijalnog korisnika usluga životnog osiguranja, u skladu s dobrim poslovnim običajima i dobrom poslovnom praksom Osiguravača, treba da omogući korisnicima potpunu sigurnost u pogledu kupljenog proizvoda, rizika i osiguranih slučajeva koji su polisom pokriveni.

Zainteresovani ste za životno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right