logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Karakteristike osiguranja života

Investicija koja donosi finansijsku sigurnost, stabilnu i sigurnu budućnost.

Ugovaranjem životnog osiguranja ulažete u sopstvenu sigurnost, štitite najmilije, istovremeno štedite i planirate svoju budućnost.

Osiguranja života obezbeđuju zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu nastati kao posledica neizvesnih događaja vezanih za život svake osobe.

Koje životno osiguranje ugovoriti?

U današnje vreme postoji veliki broj programa životnih osiguranja, ali su svi proistekli iz osnovne vrste osiguranja. Najzastupljenije su dve vrste životnog osiguranja iz kojih su se razvile brojne varijante koje imaju različite karakteristike, a u osnovi dele se na:

Mešovito osiguranje života | osiguranje + štednja

Mešovito životno osiguranje je kombinacija osiguranja i štednje, jer se ugovor odnosi na osigurani slučaj smrt osiguranika i osigurani slučaj doživljenje osiguranika.

 • Slučaj doživljenja | korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma zajedno sa pripisanom dobiti | štedni karakter.
 • Slučaj smrti osigurane osobe u toku trajanja osiguranja | korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti zajedno sa pripisanom dobiti.

U cilju zaštite interesa svojih klijenata, Osiguravači su dosta oprezni kod finansijskog ulaganja. Novčana sredstva se plasiraju u najsigurnije investicije, investicije koje su najmanje rizične, što znači da se ne može očekivati velika dobit, ali se zato garantuje isplata ugovorene osigurane sume i dobit koja je ostvarena i pripisana tokom trajanja ugovora o osiguranju.

Mešovito osiguranje života je kombinacija osiguranja i štednje, jer u slučaju smrti Osiguranika, obezbeđuje članove njegove porodice, a u slučaju doživljenja, isplatom ugovorene osigurane sume sa pripisanom dobiti, taj novac može se može koristiti kao dodatna sredstva za starost, školovanje dece i za druge namene.

Riziko životno osiguranje u slučaju smrti | osiguranje bez štednje

Riziko osiguranje života koje nema štedni karakter, jer se ugovor odnosi isključivo na osigurani slučaj smrt osiguranika.

U slučaju smrti osigurane osobe u toku trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti.

 • Slučaj smrti osigurane osobe u toku trajanja osiguranja | korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti.
 • Slučaj doživljenja isteka ugovora o osiguranju | korisniku se ne isplaćuje osigurana suma.

Riziko životno osiguranje je dosta povoljnije (niža premija) od mešovitog osiguranja života. Osnovna prednost je mogućnost osiguranja na istu osiguranu sumu sa dosta nižom premijom koju plaćate. Najčešće se ugovara prilikom uzimanja bankarskih | stambenih kredita i koristi se kao dodatni vid zaštite.

Šta sve treba znati o životnom osiguranju?

 • Premija osiguranja života se uplaćuje u deviznim sredstvima (€), a pojedini Osiguravači pružaju mogućnost plaćanja premije osiguranja u dinarima (RSD).
 • Osigurana suma zavisi od visine premije osiguranja, pristupne starosti, trajanja osiguranja, zdravstvenog stanja osiguranika, načina plaćanja premije…

Osiguranici životnog osiguranja, u zavisnosti od odabranog programa osiguranja, sa pojedinim izuzecima (npr. riziko životnog osiguranja), učestvuju u dobiti koju društva za osiguranje ostvare na osnovu plasmana prikupljene premije osiguranja. Osiguranicima se pisanim putem dostavljaju obaveštenja o pripisanoj dobiti.

Rečnik osiguranja | neophodan uslov za dobro poznavanje životnog osiguranja.

Promene koje se mogu ugovoriti tokom trajanja osiguranja:

 • promena korisnika osiguranja
 • promena načina plaćanja premije osiguranja
 • promena perioda osiguranja
 • izvršiti promenu osigurane sume
 • priključiti ili isključiti dopunska osiguranja | nesrećni slučaj, teže bolesti
 • izvršiti promenu Ugovarača osiguranja

Ugovor o osiguranju života jedino ne dozvoljava promenu Osiguranika.

Šta se događa sa osiguranjem, ako ugovarač ne može više da plaća premiju osiguranja?

Ako zbog trenutne finansijske situacije ili nekog drugog razloga, Ugovarač osiguranja nije u mogućnosti da u narednom periodu plaća premiju osiguranja, shodno izabranom programu i uslovima osiguranja, mogućnosti su sledeće:

Smanjenje premije osiguranja ujedno znači da se menja i buduća osigurana suma.

Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu godinu. U periodu mirovanja, osigurani ste na redukovanu | kapitalizovanu osiguranu sumu.

Ako je Ugovarač odustao od plaćanja premije, a platio je najmanje dve godišnje premije, osigurana suma se smanjuje (tabela redukovanih vrednosti).

Ugovor o osiguranje života u ovom slučaju i dalje je aktivan, ali je umanjena osigurana suma, shodno do tada uplaćenoj premiji osiguranja.

Otkup osiguranja je moguće ugovoriti ukoliko je plaćena premija za dve godine (u nekim osiguranjima tri godine). Osiguravač tada isplaćuje Ugovaraču otkupnu vrednost polise, na osnovu Tabele otkupnih vrednosti.

Generalno, otkup osiguranja je nepovoljna opcija, a tek u drugoj polovini trajanja osiguranja otkupna vrednost polise je približna iznosu uplaćene premije osiguranja.

Predujam je pozajmica koju osiguravač može odobriti ugovaraču osiguranja, u slučaju da je polisa aktivna, da je premija plaćena za najmanje 3 godine, da nema zaostatka u plaćanju. Pozajmica se odobrava do određenog iznosa | procenta otkupne vrednosti sa definisanom kamatnom stopom.

Zainteresovani ste za životno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right