logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Razumevanje rizika

Život je sam po sebi rizičan i bilo bi nemoguće da se zaštite od svakog potencijalnog rizika sa kojima se susrećete.

Ako naporno radite, štedite i ulažete novac u stvari i vrednosti koje su Vam važne, ima smisla da stečeno zaštitite najbolje što možete.

Većina ljudi razvija jednostavne strategije upravljanja rizicima svaki dan.

Vozimo oprezno, štedimo koliko možemo, zaključavamo naše stanove, automobile, brinemo o našim novčanicima, torbama i mobilnim telefonima kada smo van naših domova…

Osiguranje je važna komponenta upravljanja rizicima, ali nije jedina.

Pre nego što odlučite da kupite osiguranje, preispitajte svoje rizike i smanjite šanse da se isti dogode. Ako se ipak dese, radite na tome da se smanji njihov uticaj na Vaš život.

Na primer, možete smanjiti rizik od požara tako što ćete prestati da pušite u zatvorenom prostoru ili tako što ćete zameniti dotrajale instalacije koje su čest uzrok požara.

Kao dodatni vid zaštite, u konkretnom slučaju, svakako možete zaključiti polisu osiguranja kako bi ste otklonili rizik eventualnih velikih finansijskih izdataka u slučaju požara.

Rizik u osiguranju

Svrha osiguranja je prenošenje rizika koje nalazimo u našem okruženju s pojedinca na osiguravača (društvo za osiguranje) sklapanjem ugovora o osiguranju. Na taj se način pojedinac se nastoji zaštiti od opasnosti (rizika) koje mu mogu ugroziti život ili nanijeti štete na imovini pri čemu je osnovna karakteristika tih rizika da su budući, neizvesni i nezavisni od naše volje.

Što se tiče osiguranja, rizik se obično povezuje sa verovatnoćom nastanka štete, odnosno neizvesnošću da li će se šteta desiti ili ne, čime se fokus rizika u osiguranju stavlja na potencijalne negativne ishode.

Iznos koji se utvrđuje i koji je ugovarač dužan da plati Osiguravaču kako bi bio obezbeđen je premija osiguranja koja se izračunava na principu velikih brojeva, odnosno verovatnoće nastupanja osiguranog slučaja. Premija se prikuplja od velikog broja osoba (ugovarača osiguranja) koji se osiguravaju od istog rizika pri čemu je osnovna pretpostavka da će samo mali broj osoba (osiguranika) zaista imati štetu koja može biti materijalna ili nematerijalna.

To bi mogao biti gubitak, krađa ili oštećenje imovine, ili može uključiti povredu ili smrt lica. U slučaju nastupanja osiguranog slučaja (štete) društvo za osiguranje isplatiće odštetu osobi koja se osigurala od tog štetnog događaja.

Adekvatno upravljanje rizicima od ključnog je značaja za uspešnost poslovanja osiguravača.