Počnite planirati

Nastupanje osiguranog slučaja kod životnog osiguranja


Isplata osigurane sume za slučaj doživljenja

Kada nastupi godina doživljenja osiguranik stiče pravo na isplatu osigurane sume. Da bi se ostvarilo pravo na isplatu osigurane sume, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 •         popunjen zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju doživljenja - zahtev popunjava i potpisuje korisnik za slučaj doživljenja
 •       •   original polisa osiguranja po kojoj se zahteva isplata osigurane sume
 •          fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih osiguranika
 •          fotokopija lične karte korisnika za slučaj doživljenja
 •       •   fotokopija kartice deviznog racuna korisnika za slučaj doživljenja

Prijava smrtnog slučaja

Za prijavu smrtnog slučaja i ostvarivanje prava iz životnog osiguranja neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 •          prijava smrtnog slučaja- popunjava i potpisuje korisnik osiguranja
 •          original polisa osiguranja po kojoj se prijavljuje smrtni slučaj
 •          fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih
 •       •   fotokopija potvrde o smrti
 •       •   fotokopija lične karte osiguranika
 •       •   fotokopija lične karte korisnika
 •          izvod iz matične knjige rođenih korisnika
 •          fotokopija kartica deviznog računa korisnika
 •       •   medicinska dokumentacija (karton)

Prijava teže bolesti

Za teže bolesti i ostvarivanje prava iz životnog osiguranja neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 •       •   popunjena prijava teže bolesti- popunjava i potpisuje osiguranik
 •          original polisa osiguranja po kojoj se prijavljuje teža bolest
 •       •   fotokopija lične karte osiguranika
 •       •   fotokopija kartice deviznog računa osiguranika
 •       •   fedicinska dokumentacija

Osiguravač ima pravo da od osiguranika, ugovarača ili bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju u svim navedenim postupcima.